Singer for Kaiya On The Mountain covers 'Bastards' by Kesha.

keshabastardsrainbowkaiya pelletierkaiya on the mountaincover songcover